SpecGram Vol CLXXVII, No 2 Contents Letters to the Editor

与工以口-尺口爪凡以   仍巨十十巨尺   与亡尺工尸十   斤口尺   巨以也乙工与廿

巨乂巨亡凹十工立巨   巨刀工十口尺   片巨工十廿   与乙凡十巨尺

廿巨   巨以也乙工与廿   与亡尺工尸十   工与   山凡丫   十口口   巨凡与丫   凡以刀   山凡丫   十口口   尸巨刀巨与十尺工凡以。   十口口   亡口爪爪口以。   凡以丫仍口刀丫   凡以刀   巨立巨尺丫仍口刀丫   凹与巨与   尺口爪凡以   与亡尺工尸十。

山巨   刀巨与巨尺立巨   仍巨十十巨尺。   山廿凡十   山巨   以巨巨刀   工与   与口爪巨十廿工以也   爪口尺巨   刀工与十工以亡十工立巨与口爪巨十廿工以也   十廿凡十   与巨十与   巨以也乙工与廿   凡尸凡尺十   斤尺口爪   十廿巨   爪凡与与   口斤   巨凹尺口尸巨凡以   乙凡以也凹凡也巨与。

十廿巨尺巨斤口尺巨,   与尸巨亡凹乙凡十工立巨   也尺凡爪爪凡尺工凡以   工与   尸尺口凹刀   十口   尸尺巨与巨以十   与工以口-尺口爪凡以®©™凡   以巨山   与亡尺工尸十   斤口尺   巨以也乙工与廿。

与工以口-尺口爪凡以   亡口爪仍工以巨与   十廿巨   仍巨与十   口斤   巨凡与十   凡以刀   山巨与十。   与凹工十凡仍乙巨   斤口尺   尺巨尸乙凡亡工以也   凡以丫   乙凡十工以-刀巨尺工立巨刀   与亡尺工尸十,   与工以口-尺口爪凡以   以巨立巨尺十廿巨乙巨与与   工爪尸尺口立巨与   凹尸口以   十廿巨   尸尺巨与巨以十,   仍尺工以也工以也   巨以也乙工与廿   工以十口   十廿巨   工以十巨尺以凡十工口以凡乙工之巨刀   斤凹十凹尺巨   十廿凡十   凡乙乙   乙凡以也凹凡也巨与   口以巨   刀凡丫   山工乙乙   与廿凡尺巨。

与工以口-尺口爪凡以   凹与巨与   口以乙丫   爪口刀巨尺以   与十凡以刀凡尺刀   亡廿工以巨与巨   亡廿凡尺凡亡十巨尺与,   巨凡亡廿   口斤   山廿工亡廿   尺巨与巨爪仍乙巨与   凡   十尺凡刀工十工口以凡乙   乙凡十工以   乙巨十十巨尺。

丫口凹   亡凡以   亡口爪尸凡尺巨   十廿巨   巨以十工尺巨   与巨十   工以   十廿工与   与凡爪尸乙巨   与巨以十巨以亡巨:

十廿巨   电凹工亡片   仍尺口山以   斤口乂   丁凹爪尸与   口立巨尺   十廿巨   乙凡之丫   刀口也。

巨乙巨也凡以十,   尺巨斤工以巨刀,   凡以刀   仍巨凡凹十工斤凹乙!

丁口工以   十廿巨   爪口立巨爪巨以十   十口刀凡丫。

凹与巨   与工以口-尺口爪凡以

Letters to the Editor
SpecGram Vol CLXXVII, No 2 Contents